Wzór umowy

UMOWA NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO NA PARKINGU STRZEŻONYM

ul. Gen. Andersa

Firmy Domena Rafał Rzepielski

Umowa najmu miejsca parkingowego

zawarta w dniu ………………………………….

pomiędzy:

Firmą Domena Rafał Rzepielski

44-100 Gliwice ul. Raciborska 8

NIP648226214

zwaną dalej Wynajmującym,

a ……………………………………………………………………………………………..………………..

zam. …………………………………………………………………………………………………..

legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………………. wydanym przez ……………………………………………………….

PESEL ……………………………………………….. zwanym w dalszym ciągu umowy Najemcą,

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1.  Wynajmującym, świadczy na rzecz Najemcy, za wynagrodzeniem, usługi parkingowe, polegające na udostępnieniu, na czas oznaczony, miejsca parkingowego, dla pojazdów mechanicznych, znajdujących się na wydzielonym parkingu oraz ich przechowania. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy miejsca parkingowe na terenie parkingu znajdującego się przy ul Andersa  za budynkiem na ul. Emilii Plater 2,  na os. Wojska Polskiego w Gliwicach. Wynajmujący przydziela Najemcy

Miejsce(a) parkingowe oznaczone nr:______________________________________________

DLA POJAZDU ______________________________________________________________________

Nr Rejestracyjny __________________________________________________________________

w cenie – na podstawie obowiązującego cennika, którego zawartość jest podawana do wiadomości Najemcy poprzez stronę internetową www.parking-gliwice.pl a ewentualne zmiany w cenniku będą podawane poprzez wiadomości SMS na numer telefonu Najemcy ujęty w niniejszej umowie.

Płatność za wymienioną usługę Najemca zobowiązuje się opłacać regularnie w cyklu miesięcznym z góry do 30-go każdego poprzedzającego miesiąca na konto Wynajmującego:

Domena Rafał Rzepielski

Nr konta:

27 1240 4272 1111 0011 0865 1635

Podając w tytule wpłaty nr rejestracyjny samochodu ujęty w niniejszej umowie oraz miesiąc za który następuje opłata.

Płatność za grudzień 2021r w wysokości 50% miesięcznej opłaty płatne będzie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy przelewem na powyższy numer rachunku.

Wynajmujący zobowiązuje się do pokwitowania wpłaty w postaci wydania stosownego paragonu lub faktury.

2. Umowa przechowania zostaje zawarta w momencie pozyskania przez Najemcę środka dostępu abonamentowego (wydana karta zbliżeniowa lub brelok zbliżeniowy), rozwiązanie umowy następuje w momencie utraty ważności środka dostępu lub rozwiązania niniejszej umowy. Na podstawie udostępnionego środka dostępu Najemca uprawniony jest do korzystania z parkingu, wyłącznie w stosunku do pojazdu, na który dokonał opłaty. Zmiana środka transportu stanowiącego przedmiot przechowania może się odbyć jedynie za zgodą Wynajmującego na podstawie odrębnego potwierdzenia.

3. Najemca  akceptuje warunki przechowania i postanowienia Regulaminu parkingu oraz wyraża zgodę na ich bezwzględne przestrzeganie.

4. Informacje związane z Ochroną i przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w siedzibie Zarządzającego.

§2

Obowiązki Zarządzającego/Odpowiedzialność

1. Parking zarządzany przez Wynajmującego jest parkingiem strzeżonym płatnym czynnym 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Niniejsza umowa zawiera  zobowiązanie Wynajmującego do pilnowania i przechowywania pozostawionego pojazdu.

2. W następstwie zawarcia umowy z Wynajmującym, przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

3. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za pojazd pozostawiony na miejscu postojowym, zaparkowany w sposób prawidłowy (zgodnie z obowiązującą na terenie parkingu organizacją ruchu, z wyłączeniami:

a) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojeździe, spowodowane na skutek działania siły wyższej, której działaniu nie mógł zapobiec,

b) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia wartościowego, w tym szczególności środki pieniężne, kosztowności, cenne przedmioty,

c) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Najemcę postanowień Regulaminu.

d) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenia przez Najemcę szkody lub braku, po wyjeździe z parkingu.

e) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku zabrania pojazdu z parkingu przez Najemcę, przed dokonaniem oględzin przez Wynajmującego i sporządzeniem odpowiedniej notatki oraz protokołu szkodowego jeśli szkoda okaże się zasadna..

f) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku innych sytuacji, w których z należytą starannością wykonywał obowiązki np. wyrządzenie szkód w pojazdach przez zwierzęta lub przez przedmioty wrzucone z za terenu parkingu.

g) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy Najemca parkuje inny pojazd niż ten, na który wykupił abonament z zastrzeżeniem wyjątku zawartego w §1 ust. 2.

h) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno przez  Najemcę jak i osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.

4. Wynajmujący niezwłocznie usuwa zgłaszane przez Najemcę nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.

5. Za korzystanie z parkingu, Wynajmujący pobiera opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem, każdorazowo wywieszanym na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na terenie parkingu.

6. Opłata za parkowanie nie podlega zaliczeniu na następny okres ani zwrotowi, w przypadku niewykorzystania w pełni przez Najemcę okresu, na który dokonał opłaty.

§3

Obowiązki Najemcy/Odpowiedzialność

1. Wydany przez Wynajmującego środek dostępu uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego i jest potwierdzeniem zawarcia umowy przechowania przez czas jej ważności.

2. Środka dostępu nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Wynajmujący uznaje osobę przedkładającą środek dostępu za upoważnioną do dysponowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.

3. Najemca, który przekroczy czas parkowania, do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę, według cennika zatwierdzonego przez Wynajmującego.

4. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu, nie stanowiące jego zamontowanego wyposażenia.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia środka dostępu, należy skontaktować się telefonicznie z Wynajmującym, w celu ustalenia warunków wyjazdu z terenu parkingu. Do każdego wydanego środka dostępu przyporządkowane będzie podane przez Najemcę hasło, które na wypadek zagubienia, zniszczenia lub zapomnienia środka będzie musiało być podane operatorowi przy wejściu na parking poprzez telefon, którego numer będzie udostępniony na furtkach wejściowych. W przypadku zapomnienia ustalonego wcześniej hasła konieczne będzie okazanie przez Najemcę dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu tożsamości  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym do Zarządzającego. Powyższa procedura ma na celu uskutecznienie usługi zawartej w §1 ust.1 niniejszej umowy.

 Hasło nie może być wykorzystywane jako standardowy tryb wejścia na teren parkingu.  

6. Jeżeli wartość przechowywanego pojazdu, ustalona na podstawie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, jest wyższa niż 300 000 zł, Najemca ma obowiązek zgłosić ten fakt Wynajmującemu.

7. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o wszelkich nieprawidłowościach i niekorzystnych zdarzeniach na parkingu.

8. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania telefonicznie firmę Wynajmującego lub ochroniarską obsługującą parking ANG Ochrona Sp. z o.o.  o zaistnieniu szkody w pojeździe za pośrednictwem telefonu, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. Wynajmujący lub Firma ANG Ochrona po uprzedniej weryfikacji zasadności zgłoszenia – dostarcza poszkodowanemu numer polisy OC ubezpieczyciela parkingu i ten przeprowadza dalej całą procedurę. W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej przez innego użytkownika parkingu Wynajmujący na podstawie materiału dowodowego ustala osobę odpowiedzialną i umożliwia likwidację szkody w samochodzie  Najemcy z polisy OC sprawcy lub z jego majątku prywatnego -w przypadku braku ważnej polisy OC lub innych przyczyn – na podstawie klauzul wyłączeń odpowiedzialności.

9. Niewywiązanie się przez Najemcę z obowiązków określonych w ust. 6 i 8, spowoduje utratę prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

10. W razie konieczności powołania biegłego rzeczoznawcy, Najemca zobowiązany jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu dostęp do pojazdu, w celu określenia szkody.

11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia środka dostępu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 50 zł  za wydanie nowego środka oraz czynności związane ze zmianami w systemie. Czas, w którym środek dostępu nie jest zgłoszony jako zgubiony lub uszkodzony powoduje wyłączenie odpowiedzialności zawartych w §2 niniejszej umowy.

12. Najemca jest zobowiązany do zwrotu środka dostępu  Wynajmującemu po zakończeniu umowy przechowania w terminie 7 dni. W przeciwnym wypadku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami odpowiadającymi wartości wydania nowego środka.

13. Najemca ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§ 4

Warunki użytkowania parkingu

1. Najemca może parkować tylko pojazd wskazany w abonamencie z zastrzeżeniem wyjątku zawartego w §1 ust. 2

2. W przypadku konieczności zaparkowania innego pojazdu niż ten, na który został wykupiony abonament, w tym szczególności tzw. auta zastępczego, Najemca winien zgłosić ten fakt Wynajmującemu. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i oznaczonych na podstawie przypisanych numerów. Nie zastosowanie się do zaparkowania w przypisanym (na podstawie wcześniejszej rezerwacji) miejscu będzie traktowane jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu i może skutkować rozwiązaniem stosunku umowy.

3. Pozostawiony pojazd musi mieć wyłączony alarm dźwiękowy, skrzynię biegów na tzw. „biegu” i niezaciągnięty hamulec ręczny – ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

4. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ustawionych znaków drogowych i obowiązującego prawa o ruchu drogowym pojazdów.

5. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz prędkość maksymalna 10km/h.

6. Na terenie parkingu należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż.

7. Wynajmujący jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu, w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

8. Niedopuszczalne jest udostępnianie środka dostępu na wjazd bądź wyjazd innym użytkownikom parkingu,

9. W wypadku wyjazdu pojazdu z parkingu bez uiszczenia opłaty za parkowanie, Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości czterokrotności tej opłaty.

10. Najemca zobowiązany jest do korzystania w celu wejścia na teren parkingu tylko i wyłącznie z dwóch specjalnie do tego przeznaczonych furtek wejściowych, które otwiera się za pomocą otrzymanego środka dostępu (karta lub breloczek). Wejście na teren parkingu w każdy inny sposób powoduje wezwanie grupy szybkiego reagowania (GSR) firmy ochraniającej parking i niesie równolegle odpowiedzialność finansową za nieuzasadnione wezwanie GSR. Kara z tego tytułu w wysokości 50 zł za każdy taki przypadek będzie doliczana do pierwszej następnej miesięcznej opłaty.

§ 5

Zakazy obowiązujące na Parkingu

1. Zabrania się pozostawiania pojazdu poza miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym.

2. Zabrania się mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw.

3. Zabrania się uzupełniania zbiorników paliwa z kanistrów.

4. Zabrania się pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem.

5. Zabrania się pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym jakichkolwiek wartościowych rzeczy ruchomych.

6. Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

7. Należy przestrzegać bezwzględnego zakazu wjazdu pojazdów:

a) przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,

b) z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.

c) o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz naczepami

§6

Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący zobowiązany jest podać do wiadomości Najemcy, poprzez tablicę ogłoszeń znajdującą się na terenie parkingu: –

a) cennik usług parkingowych,

b) wyciąg z regulaminu

c) inne ogłoszenia niezbędne do funkcjonowania parkingu

2. Umowa podpisana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

3. Kontakt do Wynajmującego:

Rafał Rzepielski / lub osoba upoważniona do działań w zakresie zarządzania parkingiem

Tel. 500 515 636

__________________                                                                 ___________________

Wynajmujący                                                                         Najemca